Projekt Rörflen som affärsidé avslutat

Fasta och flytande bränslen, foder, djurströ, biogasråvara, biokompositer, komposterbara konsumentprodukter, täckmaterial, växtnäring, miljötjänster och svampodlingssubstrat är några exempel på vad svensk landsbygd kan leverera med hjälp av rörflen.

Under projektperioden 2013-2015 har ett antal användningsområden för rörflen undersökts och visat på en rad affärsmöjligheter.

Samhällets behov av mer förnybar, klimatsmart energi och biobaserade produkter istället för fossila, kan tillgodoses genom att nyttja biomassa. Rörflen är en växt som genom sin tålighet och goda skörd kan skapa värde på många överskottsmarker. Genom att odla och förädla rörflen lokalt kan arbetstillfällen, lokal tillväxt och försörjningstrygghet tillsammans med miljönyttor spridas över landet.

-När odlare samarbetar med andra kompetenser som forskare, entreprenörer, kommuner, kunder och rådgivare uppstår nya spännande idéer, det har vi sett exempel på under projektets gång, säger projektledare Cecilia Wahlberg Roslund.

För mer information om genomfört utvecklingsarbete, läs gärna slutrapporten:

Slutrapport Rörflen som affärsidé 150624 slutvers