Projekt KLIMATSTRÖ Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp

Projektpresentation 181025

Innovationsprojekt ”KLIMATSTRÖ Lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp” är fortsättningen på en utveckling som pågått hos Glommers Miljöenergi AB sedan 2010 när de investerade i en polsk skruvpress kallad Biomasser.

Den polska tekniken skiljer sig från den i Sverige vanliga kolvpress-tekniken och skapar nya möjligheter för produktutveckling med strå som råvara.

Syftet med detta projekt är att utveckla en lönsam ströproduktion på gårdsnivå. Den polska tekniken ska kompletteras med innovativa lösningar som gör produktionslinjen automatiserad och effektiv samtidigt som ströet kvalitetssäkras och anpassas efter användarnas behov. Tanken är att sådana produktionslinjer ska kunna installeras på många gårdar och bidra till ökad rörflenodling och tillgång till ett högkvalitativt strö på den lokala marknaden.

Ströets goda funktion i gödseln förbättrar möjligheten till kretslopp av växtnäring, effektivare biogasproduktion och bättre nyttjande av hästgödsel.

Vi som arbetar med utvecklingen är:

Rörflenodlare
Sven-Erik Wiklund Skellefteå, Nils-Gunnar & Andreas Mattsson Umeå, Bengt & Anders Erlandsson Nybro

Projektägare
Susanne Paulrud, RISE (Research Institutes of Sweden)

Projektledare
Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO AB

Demonstrationsanläggning
Glommers Miljöenergi AB, Bo Lundmark & Co

 

Projekt Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp

www.biomassaochslam.se

Idén med det här samverkansprojektet är att utveckla och tillämpa en modell i full skala där energigrödor, slam (rötat avloppsslam) och aska ingår i ett kretslopp.

I arbetet ingår att etablera en energigrödeodling, där nytta och konsekvenser ur alla parters perspektiv ska utvärderas. Odlingen kommer att gödslas med slam och aska från Borås Energi & Miljö som ska ersätta handelsgödsel i så stor omfattning som möjligt. Råvaran ska skördas och levereras som bränsle till kraftvärmeverket i Borås.

Detta projekt är ett samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden, Borås Energi & Miljö, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Lundby Maskinstation i Trädet samt Luleå Tekniska Universitet.